Informacje o projekcie

W ramach realizacji projektu partnerzy stworzą wspólnie platformę wspomagania decyzji dla JST oraz mieszkańców pogranicza w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Platforma będzie bazować na wcześniejszych projektach TRANSGEA i WIKT i będzie zawierać m.in.: informacje o zjawiskach ekstremalnych oraz elektroniczny katalog i metodykę planów adaptacyjnych.

W ramach projektu na podstawie danych z platformy i przy udziale ekspertów z Saksonii, zostaną opracowane 3 plany adaptacji do zmian klimatu dla wybranych gmin oraz powstanie opracowanie poświęcone odtworzeniu korytarzy ekologicznych. Ponadto będą kontynuowane lokalne działania adaptacyjne ze szczególnym uwzględnieniem BZI wraz z dedykowanymi warsztatami.

W ramach projektu PROADAPT powstanie również sieć Kompetencji Klimatycznych. W ramach sieci powstaną dwa Centra z licznymi dobrymi praktykami przyjaznymi klimatowi. Centra pozwolą na organizowanie spacerów klimatycznych, warsztatów lub wizyt studyjnych.

Ponadto zaprojektowane liczne szkolenia i wizyty studyjne, pikniki oraz działania promocyjne przyczynią się do podnoszenia świadomości i promocji zachowań proekologicznych w obszarze wsparcia. Tak pozyskana i utrwalona wiedza w zakresie przyjaznych środowisku rozwiązań pozwoli na realizację licznych inicjatyw lokalnych w przyszłości

Cel główny

Celem głównym projektu PROADAPT jest wspieranie pogranicza przyjaznego klimatowi poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu
oraz wspieranie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Cele szczegółowe

  1. Wspomaganie decyzji w zakresie planowania działań adaptacyjnych
  2. Angażowanie samorządów i mieszkańców obszaru wsparcia w planowanie i realizację działań adaptacyjnych
  3. Promowanie działań na rzecz współpracy, wspólnych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Zadania

  1. Platforma wspomagania decyzji w zakresie działań adaptacyjnych
  2. Współpraca z gminami i społeczeństwem w zakresie lokalnych planów i wdrożeń działań adaptacyjnych
  3. Sieć Kompetencji Klimatycznych Niemcy/Polska – kompendium wiedzy w celu podnoszenia świadomości mieszkańców pogranicza o zmianach klimatu

Partnerzy Projektu

Partner Wiodący

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Badań i Rozwoju/Zakład Badań Środowiskowych

P2 SAPOS GmbH
P3 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Fundacja Natura Polska

Projekt w liczbach

Liczba Partnerów:
4
Liczba Zadań:
3
Budżet Projektu:
971 404, 87EURO
Dofinasowanie 80 % z EFRR
Czas trwania projektu:
01.04.2024 – 31.03.2027